Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je sestavni del poslovanja in uspešnosti podjetja Agroruše. Naša vodila so trajno doseganje uspešnosti, etičnost poslovanja in visoka kakovost naših izdelkov.

Zap bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje

Zavedamo se , da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem podjetje Agroruše deluje, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje. Prizadevamo si, da smo zaposlenim in družinam prijazno podjetje, aktivno vključeno v skupnost ter s posebnim posluhom predvsem za naše lokalno okolje. Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja.

V našem podjetju našim zaposlenim ponujamo razvoj in napredovanje na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Dvigujemo zavest zaposlenih za varno in zdravju neškodljivo delo, ki ne povzroča čezmernih vplivov na okolje. Odgovornost do varovanja okolja se kaže na vseh področjih našega delovanja. S spoštovanjem načela sonaravnega in usklajenega razvoja sledimo obvezi, da emisije v okolje kar najbolj zmanjšamo. Globalne razvojne pobude upoštevamo tudi pri rabi naravnih virov, uvajanju čistejših tehnologij in zmanjševanju vplivov na okolje. Nedvomno je naša poslovna učinkovitost tudi rezultat našega odnosa do okolja, do ožje in širše družbene skupnosti, zato to področje postavljamo v središče kratkoročnih in dolgoročnih usmeritev in ciljev.

 

Sponzorstva in donacije (predvsem v lokalnem okolju)

Usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za potrebe družbe sta vsekakor vodilo za doseganje našega uspeha. S sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na družbeno-kulturnem področju, vlagamo v šport, izobraževanje, predvsem v lokalnem okolju.

Večino sredstev za sponzorstvo in donacije namenjamo spodbujanju neprofitnih dejavnosti. Usmerjamo jih v okolje na lokalni in nacionalni ravni.

S sponzoriranci ustvarjamo partnerske odnose. Poleg denarne pomoči svojim partnerjem ponudimo tudi organizacijsko podporo in sodelovanje zaposlenih v posameznih projektih.

Novice in dogodki